Pagina de front | Istorie | Proză şi teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană | Comunicate şi apeluri

 

EUROPA PLURILIGVA (VII):

EUGEN EVU – LE MIROIR VERT - POEMES

 

Linda BASTIDE

Paris

 

 

Eugen Evu et les métaphores plasticiennes…

 

Un postmodernisme controversé a conduit quelques poètes et non des moindres, à l’abandonner pour faire déferler, sur la poésie, un tsunami où les vagues venues de loin, lourdes et légères à la fois de l’empathique transmission d’un état poétique, pulsions du grand large de leur émotivité, submergèrent l’univers de l’ écriture émotive et directe.

 

Donnant au langage le pouvoir de traverser les coulisses du silence, et au poète Eugen Evu celui d’exprimer son besoin de dire, donnant au poème sa particulière écriture et donnant enfin à celui qui lit le rôle du chercheur qui traque la faille par où saisir le verbe dans sa nudité, afin de poser ainsi les jalons d’une totale communication avec elle, voilà la poésie d’Eugen.

 

Nous entrons alors dans le paradoxe d’une situation pas toujours difficile à vivre: dilemme, irritation? Les mots sont là: erratiques, palpables, disponibles, prêts à respirer, bref à entrer en poème. Et cependant malgré le poids de millénaires d’existence – toute l’existence de l’Homme – les voici vierges ou presque face aux fondamentaux problèmes de l’esprit.

 

Entre ce qui est – la finitude du moment: l’intention d’écrire – et ce qui devrait être – l’écriture exhaustive, la pérennité de l’instant – les poèmes d’Eugen Evu jettent un pont et, par delà les embûches et larmes, demeurent l’unique témoignage des pouvoirs sans cesse nouveaux de la conscience.

 

Linda BASTIDE

 

Ancienne Vice-présidente de la Société des Poètes français.

Membre de la Charte des Auteurs.

Membre du P.E.N club français. Poètes à vos plumes. Paris

 

 

Eugen Evu şi metaforele plasticizante

 

Un postmodernism controversat a condus pe unii poeţi şi nu dintre cei mai mici, la abandonarea lui pentru a provoca zgomotos, asupra poeziei, un tsunami în care valurile venite de departe, grele şi uşoare în acelaşi timp, prin empatica transmisie a unei stări poetice, a pulsiunilor marelui larg al emotivităţii lor, să copleşească universul scrierii emotive şi directe. Dând limbajului puterea de a traversa culisele tăcerii, şi poetului Eugen Evu pe cea de a exprima nevoia sa de a zice, dând poemului scrierea sa  particulară şi dând în sfârşit  celui care citeşte rolul de cercetător care caută falia prin care să prindă verbul în nuditatea sa, pentru a pune astfel  jaloanele unei totale comunicări cu ea, iată poezia lui Eugen.

 

Noi intrăm astfel în paradoxul unei situaţii nu întotdeauna greu de traversat: dilemă, iritare? Cuvintele sunt aici: eratice, palpabile, disponibile, gata de a respira, grăbite să intre în poem. Şi totuşi, în ciuda poverilor mileniilor de  existenţă – întrega existenţă a Omului – iată-le pure sau aproape în faţa problemelor fundamentale ale spiritului. Între ceea ce este – finitudinea momentului: intenţia de a scrie – şi ceea ce ar trebui să fie – scriere exhaustivă, perenitatea momentului  – poemele lui Eugen Evu aruncă o punte şi, dincolo de capcane şi lacrimi, rămân unica dovadă a puterilor fără încetare noi ale conştiinţei.

 

Linda BASTIDE

Ex Vicepreşedintă a Societăţii Poeţilor Francezi

Membră a Cartei Autorilor

Membră a P.E.N clubului francez. Poètes à vos plumes. Paris

 

Comentarii de la cititori

 

   Pagina de front | Istorie | Proză şi teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană  |  Comunicate şi apeluri

Redactia Agero nu îşi asumă răspunderea pentru conţinutul articolelor publicate. Pentru aceasta sunt raspunzatori doar autorii, în concordanţă cu legea presei germane.

Publicarea scrisorilor de la cititori sau a mesajelor pe Forumul de discuţii al Agero se face în virtutea libertăţii la opinie şi expresie a acesteia.

Punctul de vedere şi ideatica scrisorilor şi mesajelor afisate nu coincid în mod necesar cu cele ale redacţiei. Impressum >>

AGERO Stuttgart® -  Deutsch-Rumänischer Verein e.V. Stuttgart.

       Editor, conceptia paginilor, tehnoredactarea Revistei Agero :  Lucian Hetco   [ Impressum ]  

              Colectivul de redactie: Lucian Hetco (Germania) , George Roca (Australia), Melania Cuc (Romania, Canada)