Pagina de front | Istorie | Proză și teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană | Comunicate și apeluri

 

 

 

 

 

Tiberiu Ciobanu

 

Integrarea cercetărilor istorice referitoare la Banatul medieval în mişcarea generală istoriografică românească (The Integration of the Historical Research Regarding the Medieval Banat Area in the General Historiographical Romanian Movement), ediţie bilingvă româno-engleză, Editura Eurostampa, Timişoara, 2013, 130 pagini

 

Această lucrare reprezintă, în linii mari, conţinutul unuia dintre capitolele tezei mele de doctorat, intitulată Istoriografia românească din secolului al XIX-lea şi prima jumătate a secolului al XX-lea referitoare la Banatul medieval.

Beneficiind de competenta îndrumare a remarcabilului istoric clujean, domnul prof. univ. dr. Ioan-Aurel Pop, membru titular al Academiei Române şi rector al Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, am reuşit, în primăvara anului 2008, să-mi susţin teza de doctorat şi să obţin titlul ştiinţific de doctor în istorie cu distincţia „cum laude”.

După ce în prealabil, începând cu vara anului 2008 şi încheind cu cea a anului 2010, am publicat şase volume (purtând următoarele titluri: Banatul medieval în viziunea istorică a lui Patriciu Drăgălina; Monografism bănăţean. Istoria medievală a Banatului reflectată în monografiile alcătuite în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi prima jumătate a secolului al XX-lea; Istoriografia românească de la începutul secolului al XIX-lea până la Marea Unire privitoare la Evul Mediu bănăţean; Cercetarea istorică românească din secolul al XIX-lea şi prima jumătate a veacului XX privind epoca medievală în Banat. Sinteză; Istoriografia românească din perioada 1918-1948 referitoare la Evul Mediu bănăţean; Cărturari români cu preocupări referitoare la istoria medievală a Banatului. Cuprinderi biobibliografice), bazate pe capitole sau chiar părţi mai ample din teza mea de doctorat, aceasta mi-a fost tipărită integral (sub titlul Istoriografia românească din secolul al XIX-lea şi prima jumătate a secolului al XX-lea referitoare la Banatul medieval), spre sfârşitul toamnei anului 2010, în două volume, format mare, însumând cca. 800 pagini.

Urmărind să valorific la maxim rodul cercetărilor mele istoriografice cu privire la Evul Mediu bănăţean, să uşurez accesul la acestea pentru cei preocupaţi de tematica abordată, dar şi să creez condiţii propice unui număr sporit de eventuali cititori, interesaţi de istoria medievală a Banatului, să beneficieze de rezultatele investigaţiilor efectuate de subsemnatul în domeniu (tirajele relativ modeste, de doar câteva sute de exemplare, în care sunt tipărite, în zilele noastre, lucrările ştiinţifice şi nu numai, fiind un motiv întemeiat pentru a recurge la publicarea tezei mele de doctorat pe capitole sau părţi mai întinse), am continuat să editez, în volume de sine stătătoare, şi capitolele tezei mele de doctorat, care nu fuseseră încă publicate individual. Astfel, în primăvara şi respectiv toamna anului 2010, mi-au apărut alte două cărţi şi anume: Istoria medievală a Banatului reflectată în opera lui Ioachim Miloia şi O prezentare a cadrului istorico-geografic al Banatului medieval.

Pe lângă aspectul referitor la tiraj, o altă cauză ce m-a determinat să-mi public teza de doctorat şi fragmentat este şi dorinţa de a da posibilitatea celor dornici de a obţine mai uşor date doar despre anumite chestiuni relevate de cercetările mele istoriografice, căci teza mea de doctorat este, poate, una prea vastă pentru a fi studiată de cineva preocupat să se documenteze numai cu privire la o temă anume şi totodată, de cele mai multe ori, presat de timp.

Prin studiul de faţă (care, deşi este şi el doar un capitol dintr-o lucrare mai amplă, a fost conceput ca un volum aparte, atât prin modul independent de tratare a subiectului, cât şi prin faptul că aduce lucruri noi faţă de textul iniţial), am urmărit să evidenţiez că cercetările istorice referitoare la Banatul medieval, efectuate de cărturari români bănăţeni şi nu numai, în secolul al XIX-lea şi prima jumătate a secolului al XX-lea, s-au integrat, în mod firesc, în mişcarea generală istoriografică românească.

Pentru ca informaţiile furnizate de prezenta lucrare să poată fi accesate şi de către cei care nu cunosc limba română, dar sunt interesaţi de problematică, am recurs la traducerea integrală a textului acesteia în engleză, indiscutabil una dintre limbile cu cea mai largă răspândire pe glob.

 

 

This work represents, broadly, the content of one of the chapters of my PhD`s thesis, entitled The Romanian Historiography from the XIXth Century and the First Half of the XXth Century Regarding the Medieval Banat.

With the competent guidance of the remarkable historian from Cluj, professor Ioan-Aurel Pop PhD, titular member of the Romanian Academy and rector of the “Babeş-Bolyai” University from Cluj-Napoca, I succeded in the spring of the year 2008 to sustain my PhD thesis and to obtain the scientific title of doctor in history with the distinction “cum laude”.

Starting with the summer of the year 2008 and ending with that of the year 2010, I published six volumes (having the following titles: The Medieval Banat in Patriciu Drăgălina’s Historical Vision; Banat Monographism. The Medieval History of the Banat Reflected in the Monographs Made in the Second Half of the XIXth Century and the First Half of the XXth Century; The Romanian Historiography from the Beginning of the XIXth Century to the Great Union Regarding the Banat Middle Ages;The Romanian Historical Research from the XIXth Century and the First Half of the XXth Century Regarding the Medieval Epoch in The Banat. Synthesis;  The Romanian Historiography from the period 1918-1948 Regarding the Banat Middle Ages; The Romanian Scholars with Preoccupations Regarding the Medieval History of the Banat. Biobibliographical contents), based on chapters or even larger parts from my PhD thesis, this was printed in full (under the title The Romanian Historiography From the XIXth Century and the First Half of the XXth Century Regarding the Medieval Banat), to the end of the autumn of the year 2010, in two volums, large format, containing approximatively 800 pages.

Aiming to take advantage at maximum of the fruit of my historiografical researches regarding the Banat Middle Ages, to ease the access to these for those who are preoccupied in the approached theme, but also to create favorable conditions to an increased number of prospective readers, interesed in the medieval history of the Banat, to benefit by the results of the investigations made by the undersigned in this field (the relatively modest print, of just a few hundred copies, in which they are printed, nowadays, the scientifical works and not only, being a reasonable cause to resort to the publishing of my PhD thesis on chapters or larger parts), I continued to edit, in independent volumes even the chapters of my PhD thesis, that hadn’t been published individually yet. In this way, in the spring and respectivelly the autumn of the year 2010, other two books were published repectivelly: The Medieval History of the Banat Reflected in Ioachim Miloia’s Work and A Presentation of the Historical-Geographical Framework of the Medieval Banat.

Besides the aspect regarding the print, another cause that determined me to publish my PhD thesis and fragments and was wish to offer the possibility to those interested to obtain easier data only about some things revealed by my historiographical researches, because my PhD thesis, is, one too vast to be studied by somebody preoccupied only to document themselves on a specific theme and at the same time, most often under time pressure.

Through the present study (which, even if it is only a chapter from a larger work, it was conceived as an independent volume, both through the independent way to approach a subject and through the fact that it brings new things compared to the initial text), I aimed at pointing out that the historical researches regarding the medieval Banat, conducted by Romanian scholars from Banat and not only, in the XIXth century and the first half of the XXth century, were integrated, naturally, in the general Romanian historiographical movement .

In order for the information provided by the present work to be able to be accessed even by those that do not know the Romanian language, but are interested in the problematic, I used the full translation of its text in English, indisputably, one of the most widespread languages in the world.

 

 Conf. univ. dr. Tiberiu Ciobanu

 

Impresii si păreri personale în FORUMUL de DISCUȚII - Inserați un comentariu la subsolul acestui ARTICOL

Dreptul de aproba copierea articolelor prezentate in revista AGERO apartine detinatorilor de copy-right (autorul/autoarea),  care trebuie contactati si informati in timp util.  Orice preluare de texte din revista AGERO fără aprobarea autorilor și precizarea sursei intra sub incidenta "Legii drepturilor de autor".

 

Impressum

 


Revista Agero ® ist ein Markenprodukt von NewAgero,  Deutschland

Chefredakteur: Lucian Hetco (Deutschland). Stellv.Chefredakteur - Maria Diana Popescu (Rumänien). Redakteure: Ion Măldărescu,  Cezarina Adamescu (Rumänien)