Pagina de front | Istorie | Proza si teatru | Jurnalistica | Poezie | Economie | Cultura | In limbi straine | Comentarii | Actualitatea germana | Comunicate şi apeluri

 

Poemele mirării care continuă

Les poèmes de l’étonnement infinie

Ioan Ţepelea

En français : Coca Soroceanu

Impresii si pareri personale in FORUM

 

Poem I 

S-a întâmplat într-o duminică

 

pe la ora şapteşpe m-a fulgerat gândul

O posomoreală de zile ploioase încinsă

pe trupul frăgarului înfrunzit / pe cercurile

bunăvoinţei lui interioare / şoptindu-mi

că cea mai mare minune a lumii

e Omul ! În jur totul păleşte şi

totul alunecă spre rădăcină. O mie de ani

şi-alte o mie şi zeci şi numărătoarea nici nu s-a dezlegat… În principiu sintaxa s-a inventat

şi la fel calendarul şi semnele spaţiului

ale timpului mut… “Vine o vreme” zicea tatăl meu

vine o vreme au zis oamenii până ieri

de demult

vine o vreme şi pentru cei de mâine

(din ţara de pâine) vine iar omul

cu semnul / însemnul dintâi căpătat

în genune: copil din copil

e Omul – cea mai mare minune a lumii !

 

Poem II

                      Numele

Un deşeu e memoria numelui şi o laşitate

 

cu care încerci bandajarea trupului ros de orgolii

Doar Cioran amână neantul şi doar el a uitat

cum a plecat dintre noi. În principiu vagul

şi doctul mesaj are aceeaşi rigoare: trei tuburi

de Influenzinum 7 / granule noneopatice pentru

prevenirea răcelii… Doar el mai ştia

codul secret

din butoiul de ceaţă ! Acel trup a conspirat

cu el însuşi şi parcă adesea şi ieşise din margini

fluierând de gelozie…

Numele lui ţiuie încă în cimitir !

 

Poem III

              (Univers dostoievskian

Ilie Constantin la un capăt de fir

 

la celălalt Alexandre Karvovski din Moscova –între ei vocea Catiei din Bruxelles şi portretul

lui Miron Kiropol cel ce îndemna să aşteptăm

în memoria lui Mihai Eminescu –

de unde am înţeles noi ceilalţi între vii

cum se moare orb şi fără diagnostic precis

când te vrea neamul politicii ţării…

Toţi tropotind pe şira spinării istoriei

înlăuntrul atotputerniciei şi acolo unde

nicăieriul se simte mai bine…

 

oameni buni în pofida golului din cuvinte

jur că vă cunosc de când se puneau încă ouăle

pentru mileniul trei/Aveau deja arse

parte din oase

pe tărâmul Van Gogh.

 

Poem IV

              (Balul curcilor)

         Rovine era atunci o închipuire

ca o mare flămândă / uneori

ca o oază de dor poticnită-n decor

pentru o lume anume ! Peste timp

acolo s-a oprit şi Traian Birtoşu

mai încolo deja cam de unde se înalţă Dealul Crucii

vieţuia Traian Gheorghiţi. Sângele lor e o jertfă

de fum şi o resemnare pe fond de cenuşă.

 

Poem V

(Abis al mizeriei)

       Ce putere se înclină şi ce monedă

în faţa spiritului ? Şi ce nevoie e asta ?

 

Nimeni n-a apucat lumea în care legile tac

şi omenia şi-a pierdut căutarea… Nimeni

n-a descoperit încă temeiul omului precum

al copacului vieţuind în lumea copacilor !

 

Gustul naiv pentru o idee nemăsurată în care

Mona Lisa pare a acoperi chiar şocul trăirii

în univers… Explicarea sunetului şi a ecoului

înainte de “învăţătoarea de la care toţi învăţăm”

 

Poate puterea încinsă de zgomotul fenomenului

de lacrima frunzei şi neapărat

de nevoia de Eros…

 

Poem VI

(comedie)

                   Aşa a fost şi aşa va rămâne

gânguritul dintâi - semnul descreţirii

acestei morale pe fruntea sufletului…

Ca o băşcălie şi ca o îmbrăţişare perpetuă –

realitatea care a devenit tipică –

 

Ce ironie mai scapă servitutea

din ochiul ironic al lui Socrate ?

 

Poem VII

                Jur pe cuvânt chiar şi pe gând

să-mi restrâng vocea şi chinul şi să aştept

vuietul ordinii în dezordine

o mie de ani – ce mai e astăzi o mie ?

poate o viaţă celestă. Sau poate trecut ştirbit

de neşansă. Astăzi 3 iunie 2006 când încă aştept

zorile erei încinse cu fum şi cu alte

priviri. Este totuşi o zi ce se va rupe

din calendar

degeaba pe cer se vor roti corbii stingheri

pentru o mie de capete vântul va răsufla

zarea se va încreţi şi mai tare

vinul şi apa / apa şi vinul desigur

se vor dedulci în cleştare…

 

Vuietul despre care vorbeam

Se aude parcă mai aspru şi tare !

Poème I 

                        Ça c’est passé un dimanche

 

à dix-sept heure m’a foudroyait l’idée

Une tristesse de jours pluvieux serrée

sur le tronc du fraisier feuillé / sur les cercles

de son bienveillance intérieure / me chuchotant

que le plus grand miracle du monde

c’est l’Homme ! Autour tout devient pâle et

glisse vers la racine. Une mille d’années

et d’autres milles et dizaines et le compte n’est ni

délié… En principe la syntaxe s’est inventée

aussi le calendrier et les signes de l’espace

du temps muet… « Vient un temps » disait mon père

vient un temps ont dit les hommes jusque hier

depuis longtemps

vient un temps même pour ceux de demain

(du pays de pain) l’homme vient à nouveau

avec le signe / le premier signe reçu

dans l’abîme : l’enfant de l’enfant

c’est l’Homme – le miracle le plus grand !

  

Poème II

                  Le nom 

Un déchet c’est la mémoire du nom et une lâcheté

 

avec qui on éprouve le bandage du tronc rongé d’orgueils

Cioran temporise le néant et c’est lui qui a oublié

comment il est parti de chez nous. En principe le vague

et le docte message a la même rigueur : trois tubes

d’ Influenzinum 7 /  des granules nonéopatiques pour

la prévention du rhume… Lui seulement il savait

le code secret

du tonneau de la brume ! Ce tronc-là il a cospiré

avec lui même et presque souvent il dépassait les bords

en sifflant de jalousie…

Son nom tinte toujours dans le cimetière !

 

         Poème III

    (Univers dostoïevskien)  

             Ilie Constantin au bout du fil

à l’autre bout Alexandre Karvovski de Moscou –

au milieu la voix de Catïa de Bruxelles et le portrait

de Miron Kiropol celui qui encourageait d’attendre

dans la mémoire de Mihai Eminescou –

d’où nous avons compris nous les autres parmi les vivants

comment on peut mourir aveugle et sans diagnostique précis

quand te solicite l’espèce de la politique du pays…

Tous piétinant sur la colonne vertébrale de l’histoire

à l’intérieur de l’omnipotence et là où

le nullepart se sent mieux…

 

bonhommes malgré le vide des mots

je jure que moi je vous connais depuis que les œufs

ont été mis pour le troisième millénaire. / On avait déjà brûlé

partie des os

sur le domain Van Gogh.

 

 

Poème IV

(le bal des dindes)  

         Rovine était alors une chimère

comme une mer affamée / quelque fois

une oasis de désir échouée dans le décor

pour un monde certain ! Au-delà du temps

là c’est arrêté même Traïan Birtosou

déjà plus loin d’où s’élevait la Colline de la Croix

vivait Traïan Ghéorghitzi.  Leur sang c’est une offrande

de fumée et une résignation sur le fond en cendre.

 

 Poème V

(Abîme de la misère)  

          Quel pouvoir s’incline et quelle monnaie

devant l’esprit ? Et quel besoin c’est ça ?

 

Personne n’a pas saisi le monde où les lois cessent de parler

et la bonté a perdu son considération … Personne

n’a pas encore découvert le fondement de l’homme comme

celui de l’arbre vivant dans le monde des arbres !

 

Le goût naïf pour une idée illimitée où

Mona Lisa semble couvrir même le choc de vivre

dans l’univers… L’explication du son et de l’écho

avant « l’institutrice d’où nous prenons des leçons »

 

Peut-être le pouvoir surchauffé par le bruit du phénomène

par la larme de la feuille et absolument

par le besoin de l’Eros…

 

  

Poème VI

(comédie) 

             Ainsi a été et ainsi va rester

le premier gazouillement – le signe du défroncement

de cette morale sur le front de l’esprit…

Comme une moquerie où une embrassade perpetuelle –

la réalité qui est devenue typique –

 

Quelle ironie échappe encore la servitude

de l’oeil ironique de Socrate ?

 

Poème VII 

Je jure sur le mot même sur l’esprit

que je me réduis la voix la douleur et que j’attends

le grondement de l’ordre dans le désordre

une mille d’années – c’est quoi aujourd’hui une mille ?

peut-être une vie céleste. Ou peut-être passé ébréché

par malchance. Aujourd’hui le 3 juin 2006 quand j’attends

encore les aubes de l’ère surchauffée de fumée et d’autres regards. C’est pourtant un jour qui va se déchirer du calendrier

en vain sur le ciel les corbeaux  gênés décriront des cercles

pour une millier de têtes le vent va souffler

l’horizon se ridera encor plus fort

le vin et l’eau / l’eau et le vin sûrement

s’adouciront dans les cristaux…

 

On dirait que le grondement de quoi j’ai parlé

s’entend plus dure et plus gros !

 

En français : Coca Soroceanu

 

   Pagina de front | Istorie | Proza si teatru | Jurnalistica | Poezie | Economie | Cultura | In limbi straine | Comentarii | Actualitatea germana  |  Comunicate şi apeluri

Redactia Agero nu isi asuma raspunderea pentru continutul articolelor publicate. Pentru aceasta sunt raspunzatori doar autorii, in concordanta cu legea presei germane.

Publicarea scrisorilor de la cititori sau a mesajelor pe Forumul de discutii al Agero se face în virtutea libertatii la opinie si expresie a acesteia.

Punctul de vedere si ideatica scrisorilor si mesajelor afisate nu coincid în mod necesar cu cele ale redactiei.

AGERO Stuttgart® -  Deutsch-Rumänischer Verein e.V. Stuttgart.

       Editor, conceptia paginilor, tehnoredactarea Revistei Agero :  Lucian Hetco   [ Impressum ]  

              Colectivul de redactie: Lucian Hetco (Germania) , George Roca (Australia), Melania Cuc (Romania, Canada)