Pagina de front | Istorie | Proză şi teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană | Comunicate şi apeluri

 

PRIZONIER ÎN FIER -  A SHACKLED PRISONNIČRE

Cartea la zi - GABRIELA PACHIA

Cu o întâmpinare de Melania CUC, redacţia Agero

 

 

Beneficiind de o copertă elegantă, realizată de Floriana Pachia, şi care, prin grafica-i sugestivă,- „sculptură în nisip“, preluată  din lucrările de la celebrul concurs "Ephemeral Artists – Sandcastles"- dar şi de o prefaţă profesionist redactată şi semnată de Ioan Cârssia, recentul volum de poeme intitulat PRIZONIER ÎN FIER, al Gabrielei Pachia este un eveniment special şi fericit în peisajul apariţiilor de carte din ultimii ani.  Cartea, de debut, în ediţie bilingvă, română şi engleză, a apărut recent la  Editura Aethicus din Timişoara.

 

Aşa cum, inspirat, o prefaţează Ioan CÂRSSIA, sub titlul „LANŢURILE MEDUZEI“ ŞI PAPIRUSUL-CER,  Gabriela Pachia, este un anglicist de mare fineţe, care s-a hotărât să îşi publice abia acum, în debutul mierii de toamnă, de spirit, de Cuvânt, primul său volum de poezie originală."

 

Tot din prezentare aflăm că, celelalte şase cărţi de traduceri ale Gabrielei Pachia, apărute înaintea prezentului volum de poeme originale, se evidenţiază prin limpiditate, prin acribia lirico-semantic-sincretică a tâlmăcirilor în limba engleză, de la dificultăţile „echivalării“ eseului despre neasemuit-romanticul Eminescu, la verbele incandescente ale „realist-criticului“ Arghezi, ori ale paradoxiştilor Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Mircea Ivănescu, Marius Robescu, Ion Pachia Tatomirescu ş. a. (menţionăm în „ordine cronologică“ respectivele volume spre a nu se crea vreo confuzie privitoare la prezentul, ce-i de fapt a şaptea carte a poetei): (1) Ion Pachia Tatomirescu, Mihai Eminescu şi mitul etnogenezei dacoromâneşti / Mihai Eminescu and the Myth of the Dacoromanian Ethnogenesis (Timişoara, Editura Aethicus, 1996 – ISBN 973-97529-0-X), (2) Ion Pachia Tatomirescu, The Tale of the Emperor in the Azure Mountains (1996 – ISBN 973-97529-1-8), (3) Ion Pachia Tatomirescu, Regalianus' Dacia / Da-coromania – The Independent State of Dacoromania (258 – 270), Founded by Regalianus, the Great Grandson of the Hero-King Decebalus (1998 – ISBN 973-97529-3-4), (4) Ion Pachia Tatomirescu, Salmi. Salmes. Salms (2000 – ISBN 973-97530-9-4), (5) Gabriela Pachia, Antologiile Loga de poezie românească / The Loga Anthologies of Romanian Poetry, vol. I, Ars Poetica (2003 – ISBN 973-85261-6-7) şi (6) Ion Pachia Tatomirescu, On the Fruit of the Rainbow (2007 – ISBN 973-85262-4-8), o antologie esenţială de poeme tatomiresciene, cu ivire la sărbătoarea de Bobotează-'07.

 

Aşadar, Gabriela Pachia intră în sfera poeziei ucenicind, trudind sisfic mai întâi, prin traducerile, prin care, face ca mare Poezie românească să transceadă fruntariile lingvistice, să se facă cunoscută în lume. Abia mai apoi, printr-o modestie de neînţeles dinafaraă, dar care face casă bună cu perseverenţa dar mai ales cu talentul viguros şi nativ, cu elaborarea temeinică ce nu ţine de boema poetică ci de profesionalismul cel mai pur, Gabriela Pachia intră pe uşa din faţă, în Poezie, cu acest volum , intitluat , şi nu la întâmplare, Prizonier în fier.

De ce Prizonier în fier? Mă întreb retoric, dar îndată ce  citesc primele poeme, incitante şi aproape palpabile ca viziune cromatică a spaţiului-timp în care fiinţăm, mă dumiresc şi , revin pe textul prefaţatorului, - cel care cunoaşte cel mai bine taina prin care s-a născut şi a ieşit în lume această carte, care ar putea constitui un nou punct de pornire în autodefinirea Poemului Mileniului 3.

"Inspirata metaforă-titlu, cu polivalenţă lirico-semantic-sincretică paradoxistă, Prizonier-în-Fier, desemnează Eul Liric, diseminându-se în cosmosul nostru cel de toate anotimpurile. Poemele Gabrielei Pachia grăiesc despre „inefabilul bătăliilor“ dintre Eul / Eroul Liric şi cotidienele „cohorte“ ale duşmanilor ens-ului urban, supus reificării, înspiralând un univers într-un «vrej de gând / cu papion», lujer „strivitor-celest“, căruia, oximoronic, o ploaie «tihnită / din clei de oase» i-a crescut aripi îngereşti; «schele de icoane / înfloresc în ulei, / picurând polen efemer» (Ferit de ger / Frostsafe), pe «mâzga rutinei», pe «viaţa de echer» încarcerând aripile omului unidimensional, «omul cu bilet de autobuz» şi «cu privirea / 216» (Omul din cuvânt / The Man Within the Word), ori «cu silabe de peste drum» ale ucigaşului de zarzări, precum şi ale omului polidimensional, «din clepsidră», din „dreptunghiul tăcerii“, sau din «sârma ghimpată a li-terelor» (Eternă sclavie / Eternal Slavery) etc.

 

Prizonierul-în-Fier / Eroul Liric este – după cum aflăm dintr-un Autoportret – „ultimul axis mundi“, „arborele cosmic“, „mesteacănul din parc“, simbol al iubirii, impresionând prin zăpada trunchiului ca o „statuie“ a Libertăţii Ens-ului dintr-un centru potenţial, ori prin falnice ramuri, «vase comunicante albind spre cer», chiar dacă-i asediat de triburi de ciori, de ciocănitori, vuind dinspre vreo „carte a metamorfozelor“.(...)

 

Fierul din simbolul paradoxist al prezentului volum – dobândeşte, fireşte, şi conotaţii mitice, revelator-civilizatorii, de Pământ-Mumă, „din care ne-am întrupat“, de privelişte a Fiinţei, ceea ce constelează elementul Pământ, cel de „tărie“, de coborâre şi de ascensiune, cel de „alianţe“ şi – îndeosebi, pentru „fiitorime“ – de „înfruntări galactice“. Iar ca element metaforic-personificat la această poetă profund-cerebrală, dintr-o nevoie de sporită „umanizare“, Fierul / Pământul – din penta-constelarea Aer, Apă, Foc, Lemn, Pământ – se încearcă şi într-o „imposibilă substituţie“, parcă dinspre o altă „ordine cosmică“, drept-paradoxal pământ „de aer“ / „întru zbor“ („despletirea de tină“ ribonucleică / dezoxiribonucleică se conectează lirico-semantic-sincretic la thanaticul pregătindu-se, mai mult ca sigur, de o „reînviere zalmoxiană“).(...)

Drept esenţă / chintesenţă, ca element cosmic, de „indiscutabil“, „invulnerabil“, „inalienabil oţel inoxidabil“, Fier-Pământul are ca „duşman de moarte“ oxidarea / rugina cu chipuri-miriade, în umbra Mumei-Planetă; deşi nu-i exclus ca vreun evmezic „Prizonier-în-Fier“ să fi beneficiat şi de altfel de „lanţuri“, ca, de pildă, „lanţurile“ meduzei imitând, încifrând papirusul-cer... Dar poeta se ambiţionează să surprindă în «versuri-păsări-fără-pleoape»(Garantat! / Guaranteed!) – printr-o diseminare ingenioasă a Eului – întregul spectru al oxidării, lucrarea acestuia în franje, în regnuri, în mituri, deoarece «pe un ceas de fier / cu vise trasate-n rotring de ceaţă», «bujorul de pâine, / vocala din gând, / focarul lentilei, / cuiul de cruce – / totul se duce...» (Între / In Between). Nu este pierdută din vedere nici „oxidarea abisală“, „oxidarea arheilor“, germinând conexiuni cu mitul perechii sacre.(...)

 

Nutrind înrăzăritul catharsis, în armonie, autenticitate şi „autarhie“, structurarea „dichotomică“ a pachianului cosmos din volumul Prizonier în fier / A Shackled Prisonničre antrenează mereu fulgerele „androginiei de ens“, de „stare“, de „suflet“, în inefabilul „unităţii“ antinomice „decise“ în „emisfera de aur“, în părelnicia „diamantului“, şi în „emisfera de fier“, încastrând „prizonierul“ nostru „cel cât toate zilele“(...)

În ipostazele sale esenţiale – cremene, calcar, siliciu, regn mineral sau vegetal, grindină / lapoviţă, fulger, crivăţ, mătrăgună, creneluri, pânză de păianjen etc. – „tăişul fierului“ se metamorfozează, prin intense şi subtile trăiri, în polifonice simboluri: „polen“, „verbină“, „lacătele iubirii“ / „luchetti d'amore“, „marmură“, „brad“, „copacul cunoaşterii“, „floarea-de-colţ“, „cristal şi lotus“, „rime-săgeţi carpatine“, „fotoni“ etc. Doar atâta vreme cât „înnobilarea ordinii metalice“ – „omul / urmaşul“ de aur, de argint, de aramă –, din Republica lui Platon, îşi păstrează sublima utopie / ucronie, graţie poetului-orfevrier ce îşi bucură în orizont rafinăriile expresionismului spre a-şi binecuvânta irişii cu grădinile nemărginite ale paradoxismului."

 

"Nu mă citi greşit!" aşa începe unul dintre poemele Gabreielei Pachia.

Citiţi-o cu mintea şi cu inima, aş adăuga eu, când vă invit să aprindeţi veioza de pe noptieră şi, în lumina liniştii decuseară sa vă afundaţi în mierea cuvintelor care, laolaltă în versuri şi pagini de versuri nu fac decât să semneze un Tratat de bunăînvoire a Omenirii cu Cerul şi cu Pământul.

 

Melania Cuc

Redactor AGERO 

 

 

Lucrurile

 

Târziu în noapte,

lucrurile pleacă ostenite

fiecare la locul său...

Rămân umbrele lor

sferice, cubice, paralelipipedice,

agăţate cu un ac de siguranţă

de retina adormită...

Rămân sentimentele

cubice, paralelipipedice, sferice,

amestecate în zgura viselor

în formă de cal, de turn, de tren...

Rămân călătoriile

paralelipipedice, sferice, cubice,

spiralele strămoşilor pe ceasul deşteptător

încremenit, de un secol, la ora şase...

Se trezesc lucrurile,

se deschid ochii sentimentelor,

se înălbesc cămăşile îngerilor

în praf de stele...

Lucrurile aşază pe raft vise

rotunde, cubice, paralelipipedice,

împingând câte un cristal

spre marginea poliţei

până la o nouă explozie cosmică...

 

 

The Things

 

Late in the night

the things retire exhausted

falling into place...

Their spherical, cubic, parallelepipedic

shadows lag behind,

fastened with a safety pin

on the sleeping retina...

The cubic, parallelepipedic, spherical

feelings remain

entangled in the shale of the dreams

shaped like horses, towers, trains...

There remain

the parallelepipedic, spherical, cubic journeys,

the forefathers' spiral on the adamant

alarm clock set at six over the last century...

The things wake up,

the feelings open their eyes,

the angels' gowns gleam white

with stardust...

The things pile up 

round, cubic, parallelepipedic dreams,

at times edging a crystal

over the mantelpiece

towards a new cosmic explosion...

 

 

Atenţie, se filmează !

 

Ultimele retuşuri !

Puneţi puţin fard roz,

Nu trebuie să se vadă că sunteţi goi !

Aranjaţi-vă reverul amintirilor !

V-aţi întâlnit deja cu vântul ?

Nu trebuie să se ştie că sunteţi trişti !

Aici plouă zilnic, şase luni pe an,

La orele singurătăţii !

Nu trebuie să bănuiţi că sunteţi melancolici !

Iedera s-a căţărat deja pe venele voastre.

Nu trebuie să se observe că sunteţi anemici !

Lentilele aparatului de filmat

Răstoarnă oricum planurile voastre !

Nu trebuie să se creadă că priviţi în sus !

Nici măcar nu mai trebuie

Să vă aranjaţi şuviţa rebelă de pe frunte,

Morţii nu merg la coafor !

Aţi chiulit la cursurile de estetică ?

Nu-i nimic !

S-a inventat estetica deşeurilor !

Atenţie, se filmează ! Motor !

Hei, tu, de-acolo !

Ce tot amesteci culorile curcubeului ?

Verşi bidoanele cu vopsea şi strici decorul !

Aici se filmează bătrâneţe fără tinereţe

Şi moarte fără de viaţă ! Aduceţi alt figurant ! Cu mască de oxigen ! N-a mai rămas niciunul ?

 

 

Action ! We're Shooting !

 

The last touch up !

Put on some rosy make-up,

Nobody must notice you’re cheerless !

Straighten up the lapel of your recollections !

Have you encountered the whirlwind yet ?

Nobody must remark you’re devastated !         

Here below it pours daily, six months a year,

At solitude time !

You mustn’t suspect you’re melancholic !          

The ivy has already twined around your veins.

Nobody must see you’re anaemic !

The lenses of the motion picture camera

Will upset your projects anyway !

Nobody must fancy you’re looking up !

You don’t even need to dress

The rebellious lock of hair on your forehead.

The departed don’t go to the hairstylist’s !

Did you play truant from the lectures on aesthetics ? Never mind !

Scientists have devised the aesthetics of waste !

Action ! We’re shooting ! Hey, you, over there !

Why do you keep blending the rainbow colours ?

You'll spill the cans of paint, spoil the scenery !

Now we’re shooting Hoary-Age-Without-Youth

And Death-Without-Living ! Bring another stand-in ! Fetch him an oxygen mask !

How come no one’s left?

 

 

 Avertizare meteorologică 

 

– Trimiteţi-i să-şi plimbe pasul de la Polul Nord

  la Polul Sud al firului de aţă ! –

  zise antrenorul.

– Să descopere energia zero !

Şi întreaga echipă tăie cât mai multe capete...

 

 

– Daţi-le picături de vis

  pentru nopţile cu stufăriş şi lună plină ! –

  zise vraciul.

– Să înalţe crenelate castele în Atlantida !

Şi întreaga echipă adăugă cucută în creuzete...

 

 

– Folosiţi fond de ten expirat

  în nuanţa primei iubiri ! –

  zise stilistul.

– Să nu mai cumpere oglinzi de turbă !

Şi întreaga echipă aruncă în râu celelalte culori...

 

 

– Lăsaţi-i să-şi ducă lutul

  la moară ! –

  zise regizorul.

– Să-şi mărunţească frazele-n frisoane !

Şi întreaga echipă învârti roata norocului...

 

 

Severe Weather Forecast Warning

 

“Send them away to stride from the North

 to the South Pole of the thread !”,

 said the coach.

“Let them discover the zero-point energy !”

And the whole squad chopped even more loose ends...

 

“Give them dream drops

 for reed plot, full moon nights !”,

 said the medicine man.

“Let them raise crenellated castles in Atlantis !”

And the whole squad poured hemlock in the crucible...

 

“Use expired cream foundation

 in the shade of first love !”,

 said the make-up artist.

“Let them stop purchasing peat mirrors !”

And the whole squad abandoned the other dyes in the river...

 

“Set them free to spur their clay

 to the water mill !”,

 said the stage director.

“Let them grind their sentences into frissons !”

And the whole squad rolled the Wheel of Fortune...

 

 

Cu totul şi cu toată, nu !

 

Nu mă citi greşit... !

Nu încercui prezentul cu granit,

Nu lega măşti de cheratină pe ce-am dăltuit,

Nu toarce verbul cu plasture de chit,

Nu străjui cu acri păducei trupul iubit,

Nu tăia capilarele copacului trudit,

Nu dilua dansul chiar de-i dolomit,

Nu fă semn de nimic nimănui nenuntit,

Nu mai planta migdal zdrenţuit,

Nu zgâria-n consoane mărul jinduit,

Nu lansa păsări de foc spre mal nealtoit,

Nu lăsa maestrul să fie ciuruit cu criolit,

Nu frânge diametrul inimii în schit,

Nu înghionti zmeura şi-alunul cu brustur poleit,

Nu intra în umbră de copac ne-nfrunzit,

Nu doborî brad argintat pentru foc mocnit,

Nu refuza faianţa aripii de înger pentr-un rit,

Nu fă popas ţepos în bucla timpului coclit,

Nu păcăli destinul cu fier fortuit... !

Cu totul şi cu toată, nu mă reciti greşit... !

 

 

With All My Might, My Whole Says Don't !

 

Don't misread me... !

Don't besiege the present with granite,

Don't put keratin masks on our carvings,

Don't spin the verb with putty plaster,

Don't fence the beloved body in acrid hawthorn,

Don't cut off the capillaries of the toiling tree,

Don't dilute the dance although it's but dolomite,

Don't give the unwedded good-for-nothing tokens,

Don't keep on planting frayed almonds,

Don't scrape coveted apple trees on consonants,

Don't launch fire birds to ungrafted shores,

Don't suffer your sensei to be riddled by cryolite,

Don't break the heart's diameter into hermitage,

Don't let defiant common butterbur shrove raspberry and hazel,

Don't step into the shade of leafless trees,

Don't fell the glossy silver fir for smouldering fire,

Don't repudiate the angel wing faience for rites,

Don't make a spiky halt in verdigrised time warp,

Don't hoax the destiny with fortuitous iron... !

With all my might, don't misread me again... !

 

 

 

Comentarii de la cititori

 

   Pagina de front | Istorie | Proză şi teatru | Jurnalistică | Poezie | Economie | Cultură | În limbi străine | Comentarii | Actualitatea germană  |  Comunicate şi apeluri

Redactia Agero nu isi asuma raspunderea pentru continutul articolelor publicate. Pentru aceasta sunt raspunzatori doar autorii, in concordanta cu legea presei germane.

Publicarea scrisorilor de la cititori sau a mesajelor pe Forumul de discutii al Agero se face în virtutea libertatii la opinie si expresie a acesteia.

Punctul de vedere si ideatica scrisorilor si mesajelor afisate nu coincid în mod necesar cu cele ale redactiei.

AGERO Stuttgart® -  Deutsch-Rumänischer Verein e.V. Stuttgart.

       Editor, conceptia paginilor, tehnoredactarea Revistei Agero :  Lucian Hetco   [ Impressum ]  

              Colectivul de redactie: Lucian Hetco (Germania) , George Roca (Australia), Melania Cuc (Romania, Canada)